Hello world!

tariq

 فایده‌های تمرینات ذهنی (مانند حل نمودن پازل) به خاطر سلامتی طولانی‌مدت ذهن همیشه یک بحث بزرگی برای تحقیق – و صحبت های زیادی رسانه‌ئی – در طول 20 سال گذشته بوده است. آیا حل نمودن یک پازل در روز میتواند دورماندن‌‌تان از بیماری دیمینشا (که باعث از دست رفتن قوه تفکر و رفتار نورمال میگردد) را تضمین نماید؟

      جواب کوتاه؟ شاید.

      اما به عنوان یک جواب طـــــولانــــی باید چنین نوشت. دیمینشا یک واژه کلی برای بیش از 100 حالت صحی روحی روانی است. تمام این حالات صحی شامل از بین رفتن تدریجی قوه فکری، ذهنی و توانائی های روزمره میگردند. دانشمندان دلایل دیمینشا را کاملا نمیدانند – البته تا هنوز.